ΑΠΡΟΚΑΛΥΠΤΕΣ ΜΠΙΖΝΕΣ ΥΠΕΡ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΤΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΜΕ ΘΥΜΑΤΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ιούν 26, 2020 | Γενικά τοπικής αυτοδιοίκησης

Ιδιαίτερης σημασίας και εκτίμησης τυγχάνουν οι αποφάσεις της Κυβέρνησης για την άμβλυνση των τοπικών Δήμων και φορέων σε σχέση με τα αιολικά πάρκα.
Συσκέψεις επί συσκέψεων για να βρεθούν τα “καθρεφτάκια” που θα δελεάσουν τις τοπικές κοινωνίες να δεχθούν τις αποφάσεις της Κυβέρνησης.
Διαβάζω λοιπόν σε απόφαση του Πράσινου Ταμείου: “Σε συνέχεια της πολύ επιτυχημένης κοινής πρωτοβουλίας ΣΥΓΚΛΙΣΕΙΣ και EPLO/ISD για την αντιμετώπιση των κοινωνικών αντιδράσεων στην εγκατάσταση Αιολικών έργων, με τρόπο ισόρροπο και κοινά αποδεκτό, η ανάγκη για οργανωμένα επόμενα βήματα είναι ιδιαίτερα επιτακτική: οι αντιδράσεις κλιμακώνονται, με σημαντικές κοινωνικές, οικονομικές, και πολιτικές διαστάσεις, ενώ οι πιέσεις από την ΕΕ είναι πολύ πιθανό να ενταθούν (Ευρωπαϊκό Δικαστήριο) μέσω παρεμβάσεων προς την Κομισιόν των αντιτιθέμενων.”
Εχουμε λοιπόν μια πολύ πετυχημένη πρωτοβουλία αντιμετώπισης των κοινωνικών αντιδράσεων και οι αντιδράσεις κλιμακώνονται. (ζογκ)!
Κολλήσατε;
Αντε να σας βοηθήσω λίγο:
1) Η ΣΥΓΚΛΙΣΕΙΣ είναι εταιρεία ιδιοκτησίας της Αλεξάνδρας Μητσοτάκη αδερφής του Πρωθυπουργού.
2) Φάγανε ένα χαρτί από την Ευρωπαϊκή Ενωση που τους λέει προσέξετε μην το ξεφτυλίζετε στις παρανομίες με τα αιολικά πάρκα
3) Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 130.000 ευρώ.
Ντροπή. Τίποτα δεν μάθανε από το ΠΑΣΟΚ τόσα χρόνια για το πως τεκμηριώνονται οι δουλειές.
Δηλαδή πόσα χρόνια έπρεπε να κυβερνάει το ΠΑΣΟΚ για να μάθουνε;

Πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου για να αμβλυνθούν οι αντιδράσεις στα αιολικά πάρκα.

Σε συνέχεια όπως αναφέρεται στην εισήγηση, της πολύ επιτυχημένης κοινής πρωτοβουλίας ΣΥΓΚΛΙΣΕΙΣ και EPLO/ISD για την αντιμετώπιση των κοινωνικών αντιδράσεων στην εγκατάσταση Αιολικών έργων, με τρόπο ισόρροπο και κοινά αποδεκτό, η ανάγκη για οργανωμένα επόμενα βήματα είναι ιδιαίτερα επιτακτική: οι αντιδράσεις κλιμακώνονται, με σημαντικές κοινωνικές, οικονομικές, και πολιτικές διαστάσεις, ενώ οι πιέσεις από την ΕΕ είναι πολύ πιθανό να ενταθούν (Ευρωπαϊκό Δικαστήριο) μέσω παρεμβάσεων προς την Κομισιόν των αντιτιθέμενων.

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ανάπτυξη των μορφών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) με παράλληλη διασφάλιση του περιβάλλοντος και της κοινωνικής συναίνεσης και τη διατήρηση των περιοχών του Δικτύου Natura 2000, καθώς και την διατύπωση προτάσεων για το ενδεδειγμένο μίγμα λύσεων και τεχνολογιών.

Δεδομένου του ειδικού καθεστώτος αδειοδότησης των ΑΠΕ στις περιοχές Natura 2000 και της προληπτικής διαδικασίας Δέουσας Εκτίμησης (Οδηγία 92/43), οι δυσκολίες που προκύπτουν από την εφαρμογή της Οδηγίας, καθώς και από την ύπαρξη προειδοποιητικής επιστολής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθιστούν αναγκαία την άμεση εφαρμογή προγράμματος με συγκεκριμένες δράσεις και με πολύ-επίπεδο όφελος.

Παράλληλα υπάρχει ήδη σημαντική οργάνωση και δραστηριότητα στο επίπεδο του ΥΠΕΝ , με τις αρμόδιες υπηρεσίες του οποίου η παρούσα πρόταση σκοπεύει να συνεργαστεί στενά κατά την υλοποίηση του προγράμματος, ώστε να λειτουργήσει υποστηρικτικά δημιουργώντας μια πλατφόρμα συνεννόησης και συνεργασίας με τα εμπλεκόμενα μέρη (stakeholders) ώστε θέματα ανάπτυξης των ΑΠΕ στη χώρα μας να προχωρήσουν με το βέλτιστο τρόπο για την ενεργειακή αναβάθμιση της χώρας από ανανεώσιμες πηγές, με παράλληλη προστασία του περιβάλλοντος και του τοπίου.

 

 

Βασικές κατευθύνσεις αυτού του προγράμματος είναι:

• Δημιουργία πλατφόρμας διαλόγου (contact group) διοικητικών φορέων / τοπ. αυτοδιοίκησης επενδυτών / οργανώσεων/ τραπεζών / λοιπών εμπλεκομένων, για ένα διαρκή διάλογο και προσέγγιση κοινώς αποδεκτών αρχών και λύσεων,

• Αναφορά και ενημέρωση τις αρμόδιες Γεν. Δ/νσεις του ΥΠΕΝ σχετικά με τις εργασίες της πλατφόρμας, ώστε τα συμπεράσματα να λαμβάνονται υπόψη στην παραγωγή πολιτικών και νομοθεσίας (χωροταξικό, προστασία οικοτόπων, επιτάχυνση αδειοδότησης, κλπ.)

• Κατευθύνσεις για την προσέγγιση της Δέουσας Εκτίμησης, και των Συνεργιστικών Επιπτώσεων μέσω (ενδεικτικά): κοινής μεθοδολογίας για τη συλλογή, αξιολόγηση και αξιοποίηση δεδομένων/ διασφάλιση θετικού περιβαλλοντικού αποτελέσματος/ εφικτή εφαρμογή περιβαλλοντικών όρων, επιτάχυνση υλοποίησης έργων κλπ., υποστηρικτικά προς τις δραστηριότητες του ΥΠΕΝ,

• Συμμετοχή και τακτική ενημέρωση της Ευρ. Επιτροπής σε συνεννόηση με τους αρμόδιους φορείς για την πρόοδο των εργασιών, ώστε να αποφευχθεί η κλιμάκωση της προειδοποιητικής επιστολής σε προσφυγή στο ΔΕΚ.

Παράλληλα με την υλοποίηση του έργου, η ομάδα εκτέλεσης του θα σχεδιάσει και θα υποβάλλει μεσοπρόθεσμο (3-5 έτη) πρόγραμμα LIFE για την δημιουργία των αναγκαίων τεχνικών κλπ. Υποδομών για την εφαρμογή των κατευθύνσεων (π.χ. βάσεις δεδομένων, ανάπτυξη μεθοδολογιών, προτύπων

και οδηγών, υλοποίηση και προώθηση καλών πρακτικών), επεξεργασία θέσεων με συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων, και εκτεταμένη ενημέρωση και εκπαίδευση. Η δράση αυτή είναι συνοδευτική και δεν περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του έργου.

Ενδεικτικοί τακτικοί συμμετέχοντες στο contact group

• Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ)

• ΥΠΕΝ

o Γεν. Γραμματεία Ενέργειας και Φυσικών Πόρων

o Γεν. Γραμματεία Περιβάλλοντος

o Γεν. Γραμματεία Χωροταξίας

• Ευρωπαϊκή Επιτροπή

• ΕΛΕΤΑΕΝ

• ΠΑΣΥΦ

• ΕΣΗΑΠΕ

• RΕΝ 21

• Μετσόβιο Πολυτεχνείο

• Ελληνική Ένωση Τραπεζών

• Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ)

• 2 εκπρόσωποι από τις ΜΚΟ

o Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού

o Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης

o Greenpeace

o WWF

o Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία

By invitation σε συνεδριάσεις:

• Εκπρόσωποι Τοπ. Αυτοδιοίκησης και Κινημάτων κατά των αιολικών

• Εκπρόσωποι εταιρειών ΑΠΕ

• Φορείς Διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών

Συντονιστές προγράμματος: EPLO/ISD & Συγκλίσεις

Συνολικός Προϋπολογισμός: €130.000» και λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 697/04-02-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚ046Ψ844-ΟΩΜ) Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας: Έγκριση Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2020» και διάθεση πίστωσης ποσού 6.000.000,00 € για την υλοποίησή του και συγκεκριμένα τον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 : ΕΞΥΠΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ Π/Υ: 4.000.000,00 € καθώς και τις δεσμεύσεις – εντάξεις χρηματοδοτήσεων του Πράσινου Ταμείου, από το σχετικό Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα για το 2020.

 

 

 

Pin It on Pinterest

Share This