Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΔΗΜΟ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΤΟΜΕΑ ΑΠΟ ΤΑ 75 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Μαΐ 22, 2020 | Γενικά τοπικής αυτοδιοίκησης

Η απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών για την έκτακτη επιχορήγηση των Δήμων της χώρας με το ποσό των 75 εκ. ευρώ για την κάλυψη των επιτακτικών αναγκών που δημιούργησε η υγειονομική κρίση αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» σήμερα το πρωί.
Η απόδοση του ποσού που αναλογεί σε κάθε Δήμο θα γίνει με χρηματική εντολή του Υπ. Εσωτερικών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.& ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ

ΘΕΜΑ: Έκτακτη επιχορήγησητων Δήμων της Χώρας συνολικούποσού ύψους 75.000.000,00€προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών τους αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19.

Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις του άρθρου 225599 τουΝΝ..33885522//22001100 ((ΦΦΕΕΚΚ8877ΑΑ ́ ́)) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύουν.

2.Τις διατάξεις του ΝΝ..44227700//22001144 ((ΦΦΕΕΚΚ114433ΑΑ ́ ́)) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.

3.Τις διατάξεις του άρθρου 3377ττοουυνν..44662222//22001199((ΦΦΕΕΚΚ113333ΑΑ ́ ́)) «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».

4.Το ΠΠ..ΔΔ..8811//22001199 ((ΦΦΕΕΚΚ111199ΑΑ ́ ́)) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά Υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».

5.Την με αριθμ. 1199223322//2200..33..22002200 ((ΦΦΕΕΚΚ222211ΥΥΟΟΔΔΔΔ)) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Διορισμός της Γεωργίας Βαλατσού του Αθανασίου σε θέση Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Εσωτερικών». Αθήνα 21 Μαΐου 2020 Αρ.Πρωτ.: 30520

Το υπ’ αριθμ. 26518/29-4-20 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, προκειμένου να καλυφθούν, με έκτακτη επιχορήγηση, επιτακτικές ανάγκες των Δήμων της χώρας που προκλήθηκαν από την πανδημία. 7.Την απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών με αριθμό πρωτ. 2/18212/05-05-20, σύμφωνα με την οποία αυξάνονται οι πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2020 του υπό φορέα 1007-206-0000000 και ΑΛΕ 2310401899 του Υπουργείου μας. 8.Την υπ’ αριθμ. 30222/20-05-2020 (ΑΔΑ: 61ΦΑ46ΜΤΛ6-ΝΘΒ) Απόφαση έγκρισης δαπάνης ποσού 50.000.000,00 € σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών, Ειδικός Φορέας 1007-206-0000000, ΑΛΕ 2310401899 και αριθμό έγκρισης 38396. 9.Το χρηματικό υπόλοιπο των λογαριασμών του Υπουργείου που τηρούνται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με τίτλο α) «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων» και β) «Κάλυψη των πάσης φύσεως αναγκών των ΟΤΑ κλπ.».
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Κατανέμουμε συνολικό ποσό ύψους 75.000.000,00 € σε όλους της Δήμους της χώρας, για την κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών τους αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19. Η κατανομή του συνολικού ποσού ανά Δήμο γίνεται σε χρέωση των λογαριασμών του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρούνται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και ειδικότερα α) για το ποσό των 50.000.000,00 € από τον λογαριασμό με τίτλο «Κάλυψη των πάσης φύσεως αναγκών των ΟΤΑ κλπ.» και β) για το ποσό των 25.000.000,00 € από τον λογαριασμό με τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων» (Νο 33-05-0098) ως ακολούθως:

ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ    387.870,58

ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ               4.114.452,41

ΑΛΙΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ                      265.457,43

ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ  241.292,11

ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                 451.581,65

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ  369.785,63

ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΤΤΙΚΗΣ          463.707,86

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                583.786,40

ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ   361.144,76

Pin It on Pinterest

Share This